پرونده های پزشکی و دندانپزشکی بطور معمول برروی کاغذهایی از جنس تحریر 80 گرم و مقوای 160 گرم و بصورت چاپ تک رنگ مشکی تولید می گردد.

اما می توان از جنس های مختلف دیگر نظیر گلاسه، کتان، مقوای ضخیم و همچنین چاپ 2 رنگ، 3 رنگ و تمام رنگی نیز استفاده نمود.

پرونده پزشک
طرح 1
پرونده دندانپزشک
طرح 2
پرونده پزشکی
طرح 3
پرونده دندانپزشکی
طرح 4
پرونده پزشک
طرح 5
پرونده پزشکی
طرح 6
پرونده دندانپزشک
طرح 7
پرونده دندانپزشکی
طرح 8
پرونده پزشک
طرح 9
پرونده دندانپزشک
طرح 11
پرونده دندانپزشکی
طرح 12
پرونده پزشک
طرح 13
پرونده دندانپزشک
طرح 14