بیمارستان فوق تخصصی آیت الله هاشمی رفسنجانی (پروپزال جامع استراتژی سازمانی طراحی بیانیه ماموریت سازمانی )

.

 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراد (عارضه یابی سازمانی، پروپزال جامع تبلیغاتی و مارکتینگ و برندینگ )

.

درمانگاه تخصصی المهدی (عارضه یابی سازمانی، پروپزال جامع تبلیغاتی مارکتینگ، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

کلینیک دندانپزشکی لبخند برتر (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

 

کلینیک دندانپزشکی معین(پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

کلینیک دندانپزشکی تبسم ( مارکتینگ، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

کلینیک دندانپزشکی شمس آباد  (وبسایت، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

مرکز دندانپزشکی الوین  (وبسایت، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

..

جناب آقای دکترهومن ابراهیمی (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

جناب آقای دکتر محمدصادق عالم رجبی (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

جناب آقای دکتر محمد مهدی نصیری (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

جناب آقاي دكتر حميد ملك زاده (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

 

سرکار خانم دکتر نسیم ارزانی (پروپزال جامع تبلیغاتی، پرسونال برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکترسارا پورشهیدی (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

سرکار خانم دکتر نسترن گودرزی (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی، هدایای تبلیغاتی )

.

جناب آقای دکتر مهرداد گیتی پیما (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی)

.

 

سرکار خانم دکتر شایسته منافی (پروپزال جامع تبلیغاتی، پرسونال برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر رامین فرهمند ( پروپزال جامع تبلیغاتی، وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر بهنام میرزایی پور (پروپزال جامع تبلیغاتی،وبسایت، مارکتینگ پزشکی، دیجیتال مارکتینگ، برندینگ،عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر مهرداد تقی بخش ( وبسایت،برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر مهدی شمشیر ( وبسایت، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

کلینیک فیزیوتراپی بهبود ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

کلینیک فیزیوتراپی ستایش ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

 

 

جناب آقای دکتر مسعود هرمزی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر محمود سوادکوهی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر احمدرضا طلایی پور ( طراحی، ملزومات چاپی : پاکات رادیولوژی اختصاصی )

.

جناب آقای دکتر همایون فراست ( طراحی،  سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر محمدرضا حاجی محمودی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر هاشم عابدینی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر علیرضا عالیان ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر بهروز مظلومین ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر علیرضا نیک روش ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر ژیلا حضرتی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر شراره صفاپور ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر آرمان یوسفی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر زهرا آهنگران ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر سارا محبی رسا ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر هانیه پژمان ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر سعید رنجی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر سعید ممتازی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر سیامک سامانی پور ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر احمد شیرزادی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر فرشته نوبخت راد ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر میثم محبی رسا ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر زینب علائی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر مژده بقائی انارکی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر لیلا درخور ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر فاطمه الهام کنی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر صفدر کثیرلو ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر خلج زاده ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر مهران کیانی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر بهمن کوثری ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر محمد محمودی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر اکرم همکار ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر محمود هاشمی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر داریوش هنرمند ابراهیمی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر مهرداد مستحفظ ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی زاده ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر مریم فروزان مهر ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر سایه حکیمی جاهد ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر شبنم خسروی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر لاله قانعی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر شهرزاد فتحی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر سپیده سحرگشا ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر محسنی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر جمشید قاسمی نژاد ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

جناب آقای دکتر مهرداد گیتی پیما ( پروپزال جامع تبلیغاتی،طراحی، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر محمد طوسی ( برندینگ ، دیجیتال مارکتینگ،طراحی، ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر حمیدرضا وطنی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سرکار خانم دکتر فرزانه سکوتی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

 

جناب آقای دکتر افشین فردین نصر ( ویدئو مارکتینگ، انتخابات )

.

جناب آقای دکتر جواد سرآبادانی ( ویدئو مارکتینگ، انتخابات )

.

 

جناب آقای دکتر ایوب مهدوی پور ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت  )

.

جناب آقای دکتر علی مودبی ( ویدئو مارکتینگ، انتخابات )

.

سرکار خانم دکتر هاله ذکائی ( ویدئو مارکتینگ، انتخابات )

.

جناب آقای دکتر محمدمهدی نصیری ( طراحی، کارت ویزیت )

.

سرکار خانم دکتر ساره خلیفه ( ویدئو مارکتینگ، انتخابات )

.

سرکار خانم دکتر فرزانه آقاحسینی ( تیزرسازی، سمینار )

.

سرکار خانم دکتر مریم ربیعی ( تیزرسازی، سمینار )

.

سرکار خانم دکتر گلی چمنی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

سرکار خانم دکتر مهتا فضل یاب ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

سرکار خانم دکتر الهام سادات افراز ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی، تبلیغات محیطی )

.

سرکار خانم دکتر مینا مطلب نژاد ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

سرکار خانم دکتر شیرین لواف ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

سرکار خانم دکتر نسیم چینی فروش ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر آرش عزیزی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر اردوان اعتمادی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر آرش معنوی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر سعید نعمتی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر مهدی وطن پور ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر صادق حسن نیا ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر احسان اثنی عشری ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر علی تقوی زنوز ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر شهریار شهاب ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر حسن مسگری ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

سرکار خانم دکتر نسترن گودرزی ( وبسایت،برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، عکاسی، طراحی، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیرنیا ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر محمد واحدی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر محمدرضا زارعی ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر عباس جوادزاده ( تیزرسازی کنگره بیماریهای دهان، فک و صورت )

.

جناب آقای دکتر حبیب محبوبی ( طراحی، سرنسخه ، کارت ویزیت ، پاکت نامه پزشکی )

.

سركار خانم دكتر شبنم افضلي ( طراحي، ملزومات چاپي)

.

جناب آقاي دكتر مجيد رضوي (طراحي، ملزومات چاپي)

.

جناب آقای دکتر محمد مصلح شیرازی (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر سیامک سامانی پور (طراحی، ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر محمدرضا سلیمی (طراحی، ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر علی محمود هاشمی ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر الهام هرمزی ( پروپزال جامع تبلیغاتی برندینگ و مارکتینگ پزشکی )

.

جناب آقای دکتر امیرحسین محمدی مفرد ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر حیدر عباس زاده ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر پدرام عدولی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای امیرعلی شیریان  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر ندا انتظامی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر مهشید لوا  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر معصومه مجید زاده  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر محسن نظام زاده  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر عباداله خیری  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر علیرضا شکروی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر میلاد صادقی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر هدی بهرامیان  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر ساره داورزنی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر شبنم آزاده دل  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر پویان عابدینی  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر شیرین حسنوند  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر ستاره جعفری  ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر روح اله برغمدی ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

سرکار خانم دکتر نیلوفر گودرزی ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر داریوش هنرمند ( طراحی ، ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر کوروش خورشیدیان ( طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر محمد تقی قطان ( طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر سید هاشم محسنی بعد ( طراحی و تولید ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر فتح الله فانی ( طراحی و تولید ملزومات چاپی )

.

دکتر عباس هنر دوست ( طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر مریم احمد راجی ( طراحی و ملزومات چاپی )

.

جناب آقای دکتر رامین طباطباییان (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی موحد (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر عاطفه زمردی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر الناز رضویان (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر ودود جوادی (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر ایرج غارتی (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر سید احسان دانشمند (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر کیهان کندری (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر حسام کندری (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر روزبه آریا (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر فرشاد اخباری (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر محمد اردستانی (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر محمد عماد جلوه مقدم (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر رضا پور ریاحی (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر بهزاد سالاری (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر محمد جواد خسروپور (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر علیرضا عادل برخوردار (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

جناب آقای دکتر حیدر عباس زاده (طراحی، ملزومات چاپی، ملزومات اداری)

.

سرکار خانم دکتر فهیمه صادقی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر ستاره محسنی فر (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر هانیه عباس زاده (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر سمیرا شبانی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر ندا اردکانی مقدم (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر ندا کرم پور (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر نسترن حبیبی آشتیانی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر آزاده برفروشان (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر سمیه علیدوست (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر عاطفه ابراهیمی (طراحی و تولید ملزومات چاپی، تابلوسازی)

.

سرکار خانم دکتر سمانه علیزاده (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر سمیرا شبانی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر سیما موسوی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر آمنه ناموری شاد (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر قایمه نبیی(طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر مهسا موسوی (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

سرکار خانم دکتر ملیحه لطفیان (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر علی صالحی راد (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

جناب آقای دکتر محمودرضا مسلم زاده اصل (طراحی و تولید ملزومات چاپی)

.

 

SAFIRETAHAVOL@Gmail.com

021-22592140
090-22592140

 

سازمان چاپ و انتشارات : تهران، ابتدای خیابان دکتر علی شریعتی شماره 32